Viral Photo: Meryl Streep as "The Iron Lady"

Nokia, Silicon Valley Giant?